ALGEMENE VOORWAARDEN

GERRIT VAN IJMEREN ALD

Gevestigd te (4043 KZ) Opheusden,
Ooievaarstraat 46

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gerrit van IJmeren ALD: de natuurlijk persoon en opdrachtnemer Gerrit van IJmeren;
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Gerrit van IJmeren ALD;
  • Directe en/of indirecte schade: schade aan Opdrachtgever en/of derden, bestaande uit onder meer doch niet uitsluitend: bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen.
  • Een dagdeel: 4 werkuren.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake de diensten van Gerrit van IJmeren ALD, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Eventueel toepasselijke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgevers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze kunnen slechts van toepassing zijn voor zover deze bij overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

2.3 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gerrit van IJmeren ALD, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Op de door derden geleverde diensten en/of producten zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij Gerrit van IJmeren ALD optreedt als afnemer van producten of diensten.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing

Artikel 3 – AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen door Gerrit van IJmeren ALD zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.

3.2 Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en overige (technische) informatie van Gerrit van IJmeren ALD al dan niet van derden afkomstig, zijn niet bindend.

Artikel 4 – PRIJZEN

4.1 De door Gerrit van IJmeren ALD opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief Omzetbelasting.

4.2 De prijzen zullen jaarlijks tegen 1 januari worden aangepast conform de algemene prijspeilontwikkeling.

4.3 Bij eenmalige kortstondige opdrachten korter dan een dagdeel behoudt Gerrit van IJmeren zich het recht voor de alsdan gemaakte uren naar boven af te ronden zodanig dat alsdan een dagdeel in rekening wordt gebracht.

Artikel 5 – BETALING

5.1 Opdrachtgever dient de aan haar door Gerrit van IJmeren ALD toegezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum volledig te voldoen.

5.2 Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door Gerrit van IJmeren ALD aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking.

5.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In geval Opdrachtgever in verzuim verkeert, is zij zonder enige ingebrekestelling rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering tot aan de dag der algehele vergoeding. Het in dit artikel bedoelde rentepercentage bedraagt 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke handelsrente, alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,–.

Artikel 6 – LEVERING

6.1 De door Gerrit van IJmeren ALD opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering.

6.2 In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat Gerrit van IJmeren ALD in het bezit is van alle voor de Opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot, bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van Gerrit van IJmeren ALD.

6.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens Gerrit van IJmeren ALD aangegane verplichting.

Artikel 7 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever zal Gerrit van IJmeren ALD alle medewerking en faciliteiten verlenen die nodig en gebruikelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan instrumenten, systemen, andere zaken of personen zal Opdrachtgever passende maatregelen nemen. Opdrachtgever zal Gerrit van IJmeren ALD ter plaatse volledig informeren over veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen en over bij hen aanwezige gevaarlijke ruimtes en stoffen.

7.2 Schade die ontstaat doordat niet of niet tijdig is voldaan aan het in artikel 7.1 bepaalde, is voor rekening van Opdrachtgever.

7.3 Indien door een aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak Gerrit van IJmeren ALD op een door partijen afgesproken tijdstip niet aan zijn werkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren, kunnen de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten die daarvan het gevolg zijn, aan Opdrachtgever worden doorberekend.

7.4 Indien en voor zover de Opdrachtgever een CAR-verzekering heeft afgesloten op het lopende werk waarvoor Opdrachtgever Gerrit van IJmeren inschakelt voor zijn diensten, zal Opdrachtgever Gerrit van IJmeren hierop in voorkomende gevallen dekking geven.

Artikel 8 – DERDEN

8.1 Gerrit van IJmeren ALD is gerechtigd bij de uitvoering van zijn werkzaamheden en/of diensten dan wel andere op hem rustende verplichtingen, derden in te schakelen.

Artikel 9 – KLACHTEN

9.1 Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 30 dagen nadat deze werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk bij Gerrit van IJmeren ALD te worden ingediend.

9.2 Klachten ontslaan Opdrachtgever niet van verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

9.3 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over de uitvoering van de overeenkomst, heeft Gerrit van IJmeren ALD de keus hetzij het gebrek kosteloos te herstellen, hetzij Opdrachtgever een korting te geven op de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. Door levering van één van deze prestaties is Gerrit van IJmeren ALD jegens Opdrachtgever tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De aansprakelijkheid van Gerrit van IJmeren ALD is beperkt tot het bedrag waarop zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering het betreffende geval aanspraak geeft en voor zover dit niet valt onder de CAR-verzekering van Opdrachtgever. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen, hetzij (in)directe schade veroorzaakt door Gerrit van IJmeren ALD dan wel een door Gerrit van IJmeren ALD ingeschakelde derde, is, behoudens opzet en/of grove schuld, uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Opdrachtgever vrijwaart Gerrit van IJmeren ALD ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend dan wel verband houdend met door Gerrit van IJmeren ALD ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten.

Artikel 11 – OVERMACHT

11.1 Voor schade die Opdrachtgever mocht lijden ingeval enige prestatie door Gerrit van IJmeren ALD wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor Gerrit van IJmeren ALD uitvoerbaar is als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan Gerrit van IJmeren ALD geen invloed kan uitoefenen, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar, waaronder die welke normaliter voor rekening van Gerrit van IJmeren ALD zouden komen, is Gerrit van IJmeren ALD niet aansprakelijk.

11.2 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft Gerrit van IJmeren ALD het recht naar eigen keuze de termijn van aflevering te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat ter zake enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 12 – VERZUIM/ONTBINDING

12.1 Bij verzuim van Opdrachtgever, waaronder vallen de in het volgende lid gevallen, zijn alle vorderingen van Gerrit van IJmeren ALD op Opdrachtgever uit welke hoofde ook onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Gerrit van IJmeren ALD bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van Gerrit van IJmeren ALD op grond van de wet of de overeenkomst.

12.2 Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien:

  • Opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt;
  • Opdrachtgever of degene die zich voor Opdrachtgevers verplichtingen garant heeft gesteld of zekerheden heeft verstrekt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot liquidatiestaking of aanvragen van faillissement of surseance van betaling;
  • een wijziging optreedt in de aandeelhouders van Opdrachtgever, voor zover deze omstandigheid naar het oordeel van Gerrit van IJmeren ALD een aanmerkelijke verzwaring van zijn risico’s met zich meebrengt;
  • ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Artikel 13 – OVERDRACHT VAN RECHTEN

13.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerrit van IJmeren ALD.

Artikel 14 – RECHTSGELDIGHEID

14.1 In het geval een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

Artikel 15 – TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.

15.2 De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd.